Potřebujete-li poradit volejte na 739 297 513 Po-Pá od 10:00 - 15:00 nebo můžete psát na outletfenix@email.cz nebo na facebook/outletfenix. Pro osobní odběr a prohlídku zboží můžete navštívit naši prodejnu na adrese Tyršova 885/24 Ostrava - Přívoz 702 00 Děkujeme za Vaši přízeň :)

Reklamační řád

 

 

 

Reklamační řád Outlet Fénix 2015

pro prodej zboží

OUTLET FÉNIX, Čs. Legií 885/24, 702 00, Ostrava Přívoz

Tento reklamačřád platí pro internetový obchod www.outletfenix.cz a na všech jeho provozovnách od 1.4.2015

 

 

Článek 1

 

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto

reklamačním řádem.

Záležitosti tímto reklamačřádem neupravené se řídí právním řádem České

Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamačřád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ke dni 1.4.2015

 

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 

-je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

-jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při

převzetí kupujícím,

-vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to

z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

-je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou,

-zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Článek 2

 

Uplatnění reklamace

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě

podnikání.

Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou

provozní dobu.

Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které

prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího

nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a

to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plně

záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 

Článek 3

 

Lhůta pro uplatnění práv

 

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého

zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí

prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je

vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o

vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z

vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na

vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a

prodávajícím.

 

Článek 4

 

Vyřízení reklamace

 

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů.

Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen

vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace,

charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým

bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s

kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení

smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně

potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení

reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace

nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží

svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem

upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 5

 

Jakost při převzetí

 

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského

zákoníku, tedy:

 

zboží

má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na

povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

zboží

se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto

druhu obvykle používá,

zboží

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující

právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené.

Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

 Článek 6

 

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy,

se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní

odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy

v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal,

v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci,

opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné

ši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo

přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má

kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady

po opravě nebo pro větší počet vad.

 

Článek 7

 

Náklady reklamace a řešení sporů

 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů

spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě

s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého

odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy

mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na

příslušný soud.

 

Článek 8

 

Smluvní záruka za jakost

 

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí

tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruč

list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.

 

 

Článek 9

 

Závěrečná ustanovení

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.